domingo, 23 de enero de 2011

Tema 15: Actuacions i plans educatius

POLÍTICA EDUCATIVA/ ADMINITRACIÓ EDUCATIVA

Canvis del govern i també de l’educació.

-->Currículum:

Saber llegir i escriure: 1r i 2n

Saber sumar i restar portant-ne: 3r i 4t.

Segons el nostre professor Teixidó: L’alumne que té dificultats lectores dir-li que llegeixi les coses que ell sap de memòria perquè hagi sap associar.

-->Pla formació professional

En els últims anys, molta incertitud. L’educació és molt més que ensenyament, ja que és tècnic i a més a més complet amb les xarxes de competències bàsiques, per exemple: matemàtiques aplicades a altres ciències.

-->Llengües estrangeres

Fer ciències en anglès. Millorar anglès .

Tal com diu en Martí Teixidó: els fills de treballadors migrants i minories ètniques és igual que diu nouvinguts, però no li sembla bé, ja que jo també opinió que el que marca la diferència és l’econòmica i social.

-->Extraescolars i activitats per els pares

Es realitzen activitats extraescolars pels pares i els alumnes com teatre, ajudes a l’estudi dels fills (repàs)

PLA EDUCATIU D’ENTORN

Entra en la ESO, per millorar. Donen diners i hi ha uns objectius que s’han de millorar i posteriorment es veuen els resultats, si són positius o no. Per tal de veure si els diners que els hi ha segut concebuts han estat útils.

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:

- Integral: per abastar tots els aspectes de la persona
No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.
- Contínua: per comprendre tot l’espai -temps vital
El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.
- Arrelada: per tenir uns referents compartits
La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.
- Cohesionadora: per promoure la integració social
L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.
- Inclusiva:per incloure a tothom
I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.
- En xarxa: per ser-ne tots coresponsables
És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.

Dins d’aquest àmbit, hi ha els PMQCE: Projecte per Millorar la Qualitat dels Centres Educatius, serveis educatius i CESIRE, Centres de Recursos Pedagògics i Camps d’Aprenentatge.

ADMINISTRACIÓ LOCAL I SERVEIS EDUCATIUS (fora de l’aula)

En Martí Teixidó, és qui ho crea primerament.

Es centren en recursos pedagògics i camps d’aprenentatge, com les colònies.

Les convivències, en un primer moment eren motades pels mestres, i han de participar perquè els mestres ho puguin muntar. Però actualment, quan van de colònies no hi ha un mestre que apliqui tot allò ensenyat a l’aula en els alumnes sinó que hi ha un monitor que està amb els infants. es bo crear un vincle afectiu entre uns i altres (professors i alumnes)

Competències en:

· edificis i personal subaltern a les escoles

· Provisió de solars per a edificacions escolars

· Serveis de menjador i transport intern (opcional)

· Gestió d'ajuts socials i beques

· Educació infantil 0-3 anys - si ho volen

· Ensenyaments de música, artístics

· Convenis de cursos ocupacionals a ESO

· PQPI Programa Qualificació Professional Inicial

Hi intervé l’ Institut Municipal d'Educació de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Suport directe amb:

· Activitats de dinamització educativa (teatre, música, itineraris)

PLANS DE FORMACIÓ I ACTUALITZACIÓ DOCENT

àZones educatives:

Primer de tot hi trobem, el govern central:

-El president

-Consellera del departament d’educació

I més per sota els directors territorials:

-Directors de zones: que s’uneixen els del departament i els de l’ajuntament. Moltes vegades els plans de zones no estan gaire ben creats ja que Rubí i Castellbisbal, tenen una població molt diferenciada.

L’ únic canvi que veiem que s’ha produït és el de la voluntat de portar els infants a les llars d’infants, ja que no és obligatori. A més a més en les llars d’infants, privades hi ha unes quantes places públiques, que formen part de l’ajuntament de cada ciutat. Com per exemple a Terrassa.

*Des del meu punt de vista, estic totalment d’acord amb el que dir el senyor Teixidó, ja que no es el mateix la població que viu a Rubí, que no pas la que viu a Castellbisbal. La primera és una població més treballadora, i l’altre és més benestant.

SALUT DEL PERSONAL DOCENT

-->Cursos de formació en prevenció i afrontament de l’estrès (zona o centre)

Proporcionar al personal docent estratègies i recursos per a prendre consciència de les situacions generadores d'estrès i afrontar-les d'una manera assertiva.

-->Cursos en prevenció dels trastorns de la veu

Ajudar al professorat a prendre consciència de bons hàbits fonadors per tal de prevenir trastorns en la veu.

-->Emocions i Desenvolupament personal del professorat

Reflexionar sobre el propi creixement personal per donar respostes positives als nous reptes que es presentin.

-->Cursos de formació en gestió del temps i millora organitzativa (zona o centre)

Millorar el treball personal i d'equip amb una metodologia activa i participativa.

*És molt important que els docents es cuidin la veu i siguin conscients de com l’han d’utilitzar ja que és la seva eina de treball. A més a més trobo molt important que es donin estratègies per afrontar l’estrès i la organització metodològica entre els diversos professionals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario