domingo, 9 de enero de 2011

Tema 13: Centres amb sistema pedagògic propi

La institució escolar és una realització pedagògica, on s'hi troben les bases científiques (neurològiques, psicològiques i sociològiques), on hi ha una inervenció dissenyada (pedagogia, didàctica, orientació escolar) i una organització comú (administració, economia, gestió de personal), a més a més de ser en un sistema amb consistència interna i adequació extrena al context on es realitza.
Cal que tinguem presents:
-aportacions dels sistemes pedagògics del segle XX
-marc de la política i legislació en una societat
-necessitats generals dels ciutadans
-necessitats particulars de grups socials o d'alumnes

Model explicatiu de l'aprenentatge com a mediació cultural

Tal com hem explicat en altres temes en el model d'aprenentatge com a mediació cultural és important que el professor tingui en compte quins són els interessos de l'alumne i el seu entorn social i cultural, ja que aquests li donarà moltes pistes a l'hora d'entendre perquè adopta un determinat comportament i no pas un altre davant de certes situacions viscudes. Per això, com a futurs mestres no hem de deixar mai d'observar en l'aula que estem, ja que la bona obseravació ens diu moltes coses sobre l'estat dels nostres alumnes.
A més a més si el professor s'aconsegueix posar en la pell del seu alumne, saben quins progmanes de televisió mira, quines són le sseves aficcions i interessos, és mé senzill de mantenir una bona relació sense tensions entre professors i alumnes. Així doncs l'ambient a l'aula serà tranquil i equilibrat.

Sistemes pedagògics o projectes d'algunes escoles

-->Escola Thau de Sant Cugat
“La nostra escola es considera hereva d’aquells pedagogs renovadors de l’escola activa, a la vegada que som amatents a les teories educatives renovadores actuals que contemplen el coneixement com el resultat de la interacció entre l’alumne i la realitat que l’envolta. A les nostres escoles el nen és cridat a experimentar i a observar per assolir el coneixement, essent, així, agent del seu propi aprenentatge; i és alhora estimulat a ser reflexiu i a desenvolupar i madurar una capacitat crítica i un judici propis, entesos com a fonaments de la seva condició de persona". El nostre estil d’educar (2007)


El projecte educatiu de l’escola es vertebra en quatre principis que són la base dels seus continguts i les seves activitats:

-L’educació en els valors de l’humanisme cristià.
-La pedagogia participativa, integral i personalitzada en l’alumne com a centre del procés d’aprenentatge.
-El català com a llengua d’aprenentatge, vehicular i de coneixement de la cultura pròpia.
-L’obertura social basada en l’educació com a servei als altres i a la societat.

-->Súnior escola d'ESO i Batxillerat
El sistema pedagògic de Súnion es basa en quatre elements, fortament interrelacionats: el grup natural, l’horari canviant, el projecte didàctic i, finalment, el paper dels professors.
A Súnion els nois i noies de cada curs s’organitzen en grups naturals. El grup natural és l’equip d’uns vuit companys format per la lliure afinitat dels seus membres, que decideixen viure plegats tots els aspectes de la vida escolar.
A Súnion, les activitats escolars no es repeteixen de la mateixa manera cada setmana. Pot canviar la seva durada, el nombre de grups naturals que la fan, i l’espai on tenen lloc. Tot això en funció d’allò que cal aprendre i de com és més eficaç que ho facin els nois i noies. L’ objectiu és assolir uns bons aprenentatges i, per damunt de tot, que els alumnes aprenguin a aprendre. Amb l’horari canviant s’optimitza l’organització del temps i espai escolars.
La metodologia didàctica de Súnion es basa en tres principis:
- l’activitat: l’aprenentatge ha de ser actiu, és a dir, l’alumne/a ha de ser el protagonista dels seus aprenentatges.
- la motivació i recursos: des d’un clima de confiança, cal partir dels coneixements de l’alumne/a per ampliar-los progressivament de forma motivadora, emprant els recursos humans i tecnològics més adequats.
- l’aprenentatge entre els alumnes: els alumnes no només aprenen dels adults sinó també dels iguals. Per això, el treball en grup i les tasques cooperatives no només promouen habilitats socials sinó que també afavoreixen, d’una altra manera, l’aprenentatge.
El professor a Súnion és, funamentalment, l’animador del procés d’aprenentatge dels alumnes. La seva activitat, encaminada a crear les condicions òptimes en què s’ha de desenvolupar. aquest procés, gira al voltant de tres eixos:
- el didàctic, com a responsable de l’ensenyament/aprenentatge d’una àrea/matèria de coneixement.
- el pedagògic, com a conseller (tutor) de quatre grups naturals.
- el de la gestió escolar, com a responsable del funcionament d'un servei de l'Escola.

-->Institut Sils
L'institut de Sils és la concreció d'un projecte pedagògic planificat a partir d'unes premisses ideològiques i que es posicionen clarament a favor del treball autònom, cooperatiu, integral i del tractament de la diversitat en grups heterogenis.
Partim de la idea que cal atendre els alumnes en tota la seva diversitat en el grup heterogeni. Entenem l'educació obligatòria com a una formació general per als futurs ciutadans, els quals tendeixin a aprendre de forma autònoma i tendeixin igualment a desenvolupar les capacitats de ser conscients, responsables i creadors respecte a la seva dimensió física, emocional i racional i, tendeixin encara a desenvolupar la col·laboració com a ciutadans democràtics, arrelats i universals, solidaris i compromesos.
El seu currículum es basa en un model de desplegament vertical o per competències i horitzontal en els temes.
Els alumnes dediquen 8 hores setmanals a treballar en projectes. Definim els projectes com “un procés planificat d’activitats en grups cooperatius, centrades en un tema, que parteixen d’un repte (motivació) en vistes a un resultat.”

-->Institut Gabriel Ferrater:
Projecte 1X1: Educat 1x1 és un projecte de la Generalitat de Catalunya per a la implantació de miniordenadors portàtils a les aules i la incorporació de llibres de text digitals en aquests ordinadors. Es tracta de la versió catalana del programa Escola 2.0 . El lema del projecte és: un alumne, un ordinador.
Els objectius del Projecte 1x1 són:
-Potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI.
-Subministrar la base per a l’educació de l’alumnat en la “vida en un món connectat”.
-Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball de l’alumne/a.
-Substituir progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics per a l'alumnat.
Tots els alumnes de 1ESO i 2ESO disposaran d’un ordinador ultraportàtil personal cofinançat pel Departament d’Educació (150€) i les famílies (150€).
Les aules estaran dotades de les tecnologies necessàries per a poder impartir les classes utilitzant llibres i materials en format digital, amb l'ajuda de pissarres digitals.
L’ús de les eines digitals a les aules facilita i potencia el treball de tots, professors i alumnes.
La digitalització de les aules millorarà el procés d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i d’organització que es desenvolupen als centres educatius i a l’entorn.

-->Escola Horitzó (Filosofia del Projecte)
L’ensenyament de l’Escola sempre ha anat i va d’acord amb la vida de la societat, la del nen i la projecció social que es preveu. És a dir, un món ric, il·lusionant i complexe en el qual cal tenir en compte una retroalimentació continuada del nen, del seu entorn i una societat que ja és global. Treballar en aquests imprescindibles paràmetres exigeix un màxim de respecte al nen i un treball continuat i aprofundit, organitzat, no obstant, en la incertesa científica. Això exposat ho sintetitzem tot assenyalant els que considerem imprescindibles paràmetres generals, els quals són:
-Els coneixements de la societat en el seu temps. La seva projecció.
-La retroalimentació de cada nen.
-Procés maduratiu al llarg de la seva vida.
-El seu entorn familiar i social.
-El seu creixement maduratiu i la influència que tot plegat té en ell.
-Una molt seriosa relació amb la família durant tota la seva escolarització.
A més a més la seva finalitat és: Maximitzar la capacitat personal de cada alumne tot tenint en compte l´edat madurativa i les vivències amb l´entorn i en el temps.

Què són les comunitats d'aprenentatge?

Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula (Valls 2000: 8).

Un dels elements fonamentals dins les Comunitats d´Aprenentatge és la participació de tota la comunitat educativa: familiars, professorat, voluntaris, etc. Les persones treballen en pla d´igualtat amb un objetiu compartit: l´aprenentatge dels nens i nenes per no estar socialment exclosos a la societat de la informació.

Els elements pedagògics de les comunitats d'aprenentatge són: el desenvolupament comunitari, l'aprenentatge: centralitat dins el projecte, expectatives positives i optimisme pedagògic i grups interactius dins l'aula.

CEIP Tanit de Santa Coloma de Gramanet, és un exemple de Comunitat d' Aprenentatge actualment.

*Les comunitats d'aprenentatges són una exel·lent manera de posar a la disposició de tot un barri l'educació dels infants que hi creixent, a través de realitzar activitats a l'escola com ara els grups interactius on els alumnes poden estar en contacte amb mares, pares o qualsevol persona que estigui al barri i es vulgui preocupar per l'educació dels infants d'aquest. D'aquesta manera s'acosta l'escola al barri i fer que l'educació sigui responsabilitat de tots els ciutadans.

El projecte Educatiu Institucional o Projecte educatiu de Centre (PEC)

És la presa de posició del conjunt de participants al centre o comunitat educativa. Perquè sigui consistent ha d'incloure:
1.Anàlisi de context: On som?
2.Trets d'identitat: Qui som?
3. Finalitats i grans objectius: Què pretenem?
4. Estructura organitzativa: Com ens organitzem?
5.Funcionament efectiu. Com ens va?

Programa Aprender en casa (Lo apoya el gobierno de Argentina)

Se acepta en algunos paises com en los USA, en France, pero en España se identifica educación obligatoria con escolarización obligatoria. La Fiscalía persigue los casos de niños no escolarizados... pero cada vez parece más difícil esta tarea.

COMO USAR APRENDRER EN CASA

Aprender en casa presenta información útil para organizar trabajos a distancia con niños, niñas, jóvenes, padres y adultos en situación escolar.

Los materiales provienen de diferentes organismos y programas del Ministerio de Educación, del portal educ.ar y del sitio web del Canal Encuentro. Pueden imprimirse y copiarse o enlazarse en blogs, mails o las páginas web de las escuelas.

En algunos recursos y actividades se proponen tareas grupales y/o colaborativas. Es importante resaltar que las mismas pueden realizarse a partir de crear grupos en forma virtual, mediante la utilización de herramientas colaborativas como mail, blogs o plataformas colaborativas.

àCOMO ESTÁN ORGANIZADOS LOS CONTENIDOS

La organización del sitio Aprender en casa es bastante sencilla. Lo fundamental es entender que los materiales se clasifican en tres grandes grupos:

En la sección Docentes, la información se organiza por colecciones, y en la sección de Alumnos la información se organiza por niveles educativos.

àSUGERENCIAS PARA PRIMÀRIA

En este documento los docentes encontrarán diferentes estrategias para el trabajo extraescolar en el área de tecnología.
Para el 1º ciclo se proponen actividades relacionadas al concepto de trabajo, para el 2º ciclo se propone una actividad de análisis comparativo de diversos envases y empaques, para permitir que comprendan las funciones del envase a partir de relacionar la forma, la resistencia, las posibilidades de manipulación, las características del material y las características del contenido que alberga.
Y para el 3º ciclo el objetivo primordial de la actividad esta centrado en reconocer al control como un elemento distintivo de la actividad tecnológica agrícola.

QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ LLIURE?

És difícil definir, en poques línies, el que representa l’educació lliure. A més, cada projecte, grup de criança o escola d’educació lliure té uns components propis que el fan especial i diferent dels altres.

Tanmateix, la majoria de projectes se senten identificats amb paraules com respecte, cuidar, confiança, límits, disponibilitat dels adults, no judici, conseqüències lògiques i que ajuden l’infant –en comptes de premis i càstigs extrínsecs--, acompanyament emocional, vivència, amor, etc.

Totes les escoles d’educació lliure acostumen a ser espais poc massificats, amb una ràtio promig d’1 adult/a per a cada 6 o 7 nens i nenes. Això no implica que un adult/a estigui sempre amb un mateix grup de nens i nenes, ni que aquests estiguin sempre en companyia dels mateixos nens i nenes. Ben al contrari, l’agrupament dels nens i nenes es crea de manera espontània en funció dels propis interessos i afinitats.

Aprenentatge es considera tot allò que parteix d’un impuls propi, tota experiència que està motivada intrínsicament, sense suggeriments subtils dels adults/es, i que engloba tota la persona, totes les seves dimensions psicomotrius, emocionals, socials i cognitives.

XARXA D’ESCOLES LLIURES

La Xell és la Xarxa d'Educació Lliure, una xarxa de persones a favor d’una mirada respectuosa envers les necessitats vitals de la infància.

Creiem que educar no significa instruir, ni tan sols ensenyar, sinó més aviat cuidar i acompanyar els processos de vida dels infants, les seves famílies i els nostres propis.

La Xell té dos grans objectius:

 • Ajudar els nous projectes d’educació lliure i facilitar l’intercanvi entre els que ja funcionen.
 • Difondre, des de la proximitat, aquesta mirada respectuosa envers la infància.

AVANTATGES PER ALS PROJECTES ADHERITS A LA XELL

 • Un assessorament inicial i documentació amb els temes més freqüents que són objecte de dubtes i consultes.
 • Tenir accés a la informació restringida del web -amb documents sobre la creació de projectes, sobre temes de materials, sobre aspectes pedagògics, etc.- i als blocs interns: comissió de projectes, fòrum entre acompanyants, etc.
 • Difusió de les activitats de l’espai educatiu a través de la llista, el web, fires...
 • Descomptes a totes les activitats organitzades per la xell.
 • Totes les famílies i els acompanyants d’un projecte adherit són sòcies de la Xell, amb els avantatges individuals corresponents.
 • Representativitat col·lectiva davant l’administració en els temes legals acordats col·lectivament.

AVANTATGES PER A LES PERSONES ASSOCIADES A LA XELL

 • Participar en els òrgans de l’associació: comissions, assemblees, junta, ...
 • Obtenir descomptes en les activitats de la XELL: tallers de formació, seminaris,...
 • Accés al centre de documentació.
 • Possibilitat d'enviar mails a la llista.
 • Descomptes en activitats d’altres entitats vinculades amb la xell.
 • Possibilitat de fer difusió d'activitats i tallers propis a la llista i al web de la Xell.

No hay comentarios:

Publicar un comentario